DICED Pilot

Avatar Ship
Leaderboard
Basics
Mode
Play:
Pack:
Level:
Mode:
Rank
Player
1
Avatar Garrett
0001779
0:06:638
2
Avatar yoagames
0001769
0:06:701
3
Avatar yoagames
0001740
0:06:875
4
Avatar milan.aaron.stolk
0001734
0:06:915
5
Avatar B'tahc
0001661
0:07:416
6
Avatar P'lec
0001642
0:07:556
7
Avatar hek
0001634
0:07:618
8
Avatar X
0001629
0:07:657
9
Avatar Io
0001627
0:07:669
10
Avatar Mr. Roboto
0001625
0:07:691